активно гражданско обществоДо местните избори и националния референдум остават 3 дни.
Отчитайки важната роля на местна власт в живота на хората и базирайки се на принципите за открито управление, ние от сдружение „Рома Верситас” България ще се радваме да споделите със студенти, млади хора и хора от уязвимите общности в общината визията Ви за бъдещото интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Програма „Рома Верситас” България се реализира в няколко европейски държави – Унгария, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Молдова и др. В България моделът стартира от 2014 г. на територията на областите София, Благоевград и Шумен и се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Рома Верситас” – България в партньорство със СНЦ „Център за местни и регионални политики” – Шумен.
Основната цел на Програмата е да подпомага академичното развитие на студенти от ромски произход чрез наставничество, курсове по английски и ромски езици и информационни технологии. Наред с това студентите имат възможност да изразяват своята гражданска позиция чрез клубове „Рома Верситас”.

младежи в действие

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on Top Social Networks, by eMail, Google Plus, and more!

Theme Provided by Fine WordPress Themes